For arrangører

Prosjektstøtte til deltakelse i det kulturelle rammeprogrammet for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til profesjonelle norske kunst- eller kulturaktørers deltakelse i Frankfurt-satsingen 2019.

Om ordningen
Formålet med ordningen er å fremme oppmerksomhet, interesse og etterspørsel etter norsk kunst- og kulturliv, bygge nettverk og skape møteplasser for dialog og utveksling, bidra til langsiktig profilering av norsk kultur og kultursamarbeid i Tyskland så vel som i verden for øvrig, fornye og intensivere den norske kulturens sterke fotfeste i Tyskland og gi gjennomslag internasjonalt.

Det oppfordres til samarbeid som gir gode ringvirkninger. Tverrfaglig samarbeid verdsettes høyt og søker må gjerne ta hensyn til det litterære perspektivet, som kulminerer i gjestelandspresentasjonen på bokmessen i Frankfurt 2019.

Tildelingskriterier
En forutsetning er at prosjektet har forankring hos en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019, fortrinnsvis i løpet av høsten. Det er helt sentralt at programmeringen beror på tysk interesse og eierskap. Tysk forankring betyr både faglig og finansiell deltakelse. Tilskuddsmottaker skal være norsk statsborger eller bosatt i Norge. Dersom det foreligger praktiske grunner, kan tilskuddet utbetales helt eller delvis til tysk partner.

Behandling av søknadene
Søknadene behandles av NORLA. Eksterne råd innhentes ved behov. NORLA vil prioritere søknadene ut fra en overordnet vurdering av den samlede norske presentasjonen.

Dersom støtte innvilges
Prosjekter som innvilges støtte vil inkluderes i et omfattende PR- og markedsføringsapparat tilgjengelig for hovedlandssatsingen. Nærmere informasjon om dette vil følge separat.

Utbetaling av midler vil skje trinnvis i henhold til budsjett og nærmere avtale.

Innsendt materiale
Utfylt søknad – maks 1-2 A4-sider. Se søknadsskjema.

SØKNADSFRIST: Løpende

Last ned