For agenter og forlag

Litteratur ut i verden

På oppdrag fra Kulturdepartementet lanserer Innovasjon Norge et nytt eksportprogram i samarbeid med NORLA som skal hjelpe litterære agenter med å selge mer norsk litteratur til utlandet.

For å bidra til utvikling i litteraturbransjen og styrke bransjens internasjonale konkurransekraft, tilbyr vi nå norske litterære agenter å delta i et helt nytt eksportprogram. Denne utlysningen gjelder deltakelse i Litteratur ut i verden-programmet, et tidsbegrenset program som omfatter både tilskudd og kompetanse og har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner.

Litteratur ut i verden (LUV) er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norwegian Literature Abroad (NORLA). LUV-programmet er det tredje i rekken av eksportprogram for kulturell og kreativ næring, og skal bygge videre på erfaringene med eksportprogrammene Spill ut i verden og Arkitektur ut i verden.

Hva er Litteratur ut i verden?

 • Programmet skal bidra til økt litteratureksport ved å styrke det norske agentleddet og bokbransjens internasjonale konkurransekraft.
 • Programmet består av både eksportmidler og kompetanseprogram.
 • Programmet skal styrke utvalgte litterære agenters internasjonale arbeid og muligheter for internasjonale oppdrag.
 • Programmet skal bidra til å styrke de norske agentenes arbeid opp mot Bokmessen i Frankfurt 2019 og andre messer som strategiske arenaer for å selge norsk litteratur.

Hvem kan søke?
Målgruppen for programmet er etablerte og nye litterære agenter. LUV er tiltenkt norske bedrifter som har en strategisk målsetning om internasjonalt salg av norsk litteratur og som jobber med å representere forfattere og litterære rettigheter internasjonalt.

For å kvalifisere til Litteratur ut i verden må du:

 • Jobbe med forfattere og litteratur med betydelig internasjonalt potensial.
 • Ha utarbeidet en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
 • Inneha god kompetanse og gjennomføringsevne til å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan.
 • Kunne dekke minimum 25% av kostnadene til å gjennomføre planen, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.
 • Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen. Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som ønsker å satse internasjonalt.

Hva kan vi finansiere?
Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing-ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader
  Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart i juni 2018. Programmet avsluttes høsten 2019.

Søknadsfrist var fredag 27. april 2018.

Kontaktperson hos NORLA er Janicken von der Fehr.

Link til utlysning og søknadsskjema

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com