For agenter og forlag

Prøveoversettelser

Forlag, agenter og oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Støtte til forlag og agenter

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.
Det kan søkes om støtte til titler som allerede er utgitt eller planlagt utgitt inneværende halvår, dvs. vårens titler til søknadsfristen 15.3. og høstens titler til søknadsfristen 15.9.

Oversendelse av prøveoversettelsen må skje innen tre måneder etter at støtte er bevilget. En prøveoversettelse bevilget støtte ved søknadsfristen 15.3. må oversendes NORLA senest 1.6. og en prøveoversettelse bevilget støte ved søknadsfristen 15.9. må oversendes NORLA senest 1.12. Støtten bortfaller dersom fristen ikke overholdes. NORLA står fritt til å fordele eventuelt gjenstående midler.

STØTTE TIL PRØVEOVERSETTELSE
Forlag og agenter som tildeles støtte til prøveoversettelser mottar normalt kr 3.000-5.000 per tittel, men søknadene blir vurdert individuelt.
Det er forlaget/agenten selv som håndterer det praktiske rundt bestilling og oppfølging av prøveoversettelsen.
Støtten blir utbetalt etter at NORLA har mottatt den ferdigstilte prøveoversettelsen.

NORLA forbeholder seg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i forlagsmøter og ved ulike litterære begivenheter – samt på NORLAs nettsider.

Tiltaket har fått støtte fra Utenriksdepartementet.

Det søkes på eget, engelsk søknadsskjema for forlag/agenter (under).
Selv om skjemaet er på engelsk, kan norske søkere gjerne begrunne søknader på norsk.
Søknadsfrister: 15.3. og 15.9.2018

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.

STØTTE TIL UTVIDET PRØVEOVERSETTELSE
Norske forlag og agenter kan søke NORLA om tilskudd til en utvidet prøveoversettelser av norsk litteratur. Støtten skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg. Maksimal støtte er på 20.000 kroner. Antall innvilgede søknader begrenses til en per agentur/forlag i året. Søkeren må være registrert i Brønnøysund-registeret som norsk agentur/forlag for å kunne motta støtten. For øvrig gjelder de samme kriteriene som for NORLAs ordinære støtte til prøveoversettelser (se over).

Bevilget støtte vil bli utbetalt etter at NORLA har mottatt den fullstendige prøveoversettelsen. NORLA forbeholder seg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i møter med forlag og ved ulike litterære arrangementer – og for publisering på NORLAs nettsider.

Midlene til ordningen med utvidet prøveoversettelse er bevilget fra Kulturdepartementet som et tiltak for norsk litteratureksport som næring.

Det søkes på eget, norsk søknadsskjema (under).
Søknadsfrister: 15.3. og 15.9.2018

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.

Støtte til oversettere

NORLA tilbyr støtte til prøveoversettelser som en stimulans til oversettere som ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland. Støtten er normalt på NOK 3.000.
Støtten er forbeholdt oversettere som oversetter til ikke-nordiske språk. Det kan maksimalt søkes om støtte for to titler pr år og totalt NOK 5.000.
Oversettere må dokumentere at oppdraget er klarert med rettighetshaver og også vedlegge CV.

Oversettere søker på eget søknadsskjema (her).
Søknader behandles fortløpende.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.