For agenter og forlag

Tilskudd til eksport - og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale utgivere, underagenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt. Maksimal søknadssum er 50 000 kroner.

Hvem kan søke?

• Profesjonelle norske aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet.
• Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene som norsk agentur/forlag for å kunne motta tilskuddet.
• Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Hva kan man søke om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å åpne nye markeder eller for å videreutvikle eksisterende, eller for en kombinasjon av disse to. Prosjektet kan gjelde for én forfatter/bok, eller for flere, så lenge det er en klar sammenheng mellom forfatterne/bøkene som omfattes av prosjektet.

Tilskuddsberettigete aktiviteter kan omfatte:

• Reise- og oppholdsutgifter for forfatter i forbindelse med lanseringsaktiviteter eller promosjonsaktiviteter i utlandet.
• Andre kostnader knyttet til lanseringsaktiviteter eller promosjonsaktiviteter i utlandet, inkludert andre reise- og oppholdsutgifter.
• Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
• Prøveoversettelser eller annet promomateriell, inkludert content marketing.
• Reise- og oppholdsutgifter i Norge for utenlandske aktører dersom slike aktiviteter i vesentlig grad kan bidra til eksport og utvikling av markeder i utlandet for norske forfattere og bøker.

Kriterier for støtten:

• Satsning som bidrar til økt synlighet for og etterspørsel etter norske bøker og forfattere internasjonalt, og til å øke inntjeningen til norske aktører.
• Internasjonal relevans og langsiktig betydning.
• Prosjektmidlene knyttes til konkrete aktiviteter i eller mot utlandet.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til dekning av driftsmidler, generell deltakelse på messer og festivaler o.l.

Hva skal søknaden inneholde?

Ved utfylling og innsendelse av søknadsskjemaet skal følgende inkluderes:

• Prosjektbeskrivelse med oppgitt formål, ønsket måloppnåelse og opplysninger om interesse og etterspørsel i det aktuelle markedet. Begrunnelsen bør tydelig vise hvorfor dette er en prioritert forfatter/tittel med særlig potensiale, samt inneholde konkret informasjon om planlagte aktiviteter. Søkere som kan synliggjøre en gjennomtenkt og langsiktig strategi vil bli prioritert.
• Fullstendig budsjett for aktiviteten med angivelse av søkt beløp og hvor mye søkeren selv finansierer. Det er ønskelig med en egenandel på rundt 50 %.
• Anslått prosjektstart og varighet.

Tilskuddet skal brukes til aktiviteter i overenstemmelse med prosjektsøknaden. Hvis prosjektet ikke er påbegynt innen tidsplanen som er angitt i søknaden, skal NORLA informeres. NORLA skal også bli umiddelbart informert hvis det skjer vesentlige endringer i prosjektet. Hvis prosjektet ikke gjennomføres, plikter søkeren å tilbakebetale allerede utbetalte tilskudd.

I etterkant, og senest innen to måneder etter endt aktivitet, skal NORLA ha tilsendt en rapport i eget rapportskjema hvor aktiviteter og måloppnåelser beskrives. Rapporten skal inneholde informasjon om inngåtte avtaler, og eventuelle nye internasjonale samarbeidspartnere og nettverk. Kvittering og rapport for kjøpte PR-tjenester legges ved.

Prosjektstart skal være etter søknadsfristen og aktiviteten kan derfor ikke være påbegynt før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist: Kvartalsvis, 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Svar på søknad sendes normalt innen en måned etter søknadsfristens utløp. Faktura på tildelt tilskudd skal sendes NORLA ved prosjektstart. Dersom prosjektet ikke gjennomføres eller innvilget beløp ikke er anmodet utbetalt av søkeren innen to –2 – måneder etter prosjektets slutt (angitt i søknaden), tilbakeføres pengene ordningen og tilsagnet utgår.

Beslutning om fordeling av tilskuddsmidlene fattes av NORLAs fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer i 2019 er Margit Walsø, Oliver Møystad, Dina Roll-Hansen og Janicken von der Fehr. Ved behov vil fagutvalget innhente ekstern ekspertise.

Søknaden sendes til NORLA ved Janicken von der Fehr med “Eksport- og markedstiltak” i emnefeltet.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com