For agenter og forlag

Nettverksstøtte

Støtte til aktiviteter knyttet til litteratureksport

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet og som arbeider for å fremme norsk litteratureksport, for eksempel norske forlag og litterære agenter.
Støtteordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Hva kan man søke om?

Reisekostnader i samband med aktiviteter som fremmer internasjonaliseringen av norsk litteratur, for eksempel besøk til messer, festivaler og andre bransjespesifikke møteplasser som fremmer norsk kultureksport. Reisene og aktivitetene som støttes skal være nye satsningsområder og noe ut over ordinære aktiviteter, noe som ikke inngår i det som er et forlags eller litterære agenters vanlige aktiviteter. Søknaden skal kun omfatte en aktivitet/møteplass per søknad.

Kriterier for støtten

• Nyskapende aktivitet
• Internasjonal relevans og langsiktig betydning.
• Profesjonelle aktør innen rettighetssalg av litteratur til utlandet
• Søker må være registrert i Brønnøysundregisteret

Hva skal søknaden inneholde?

Ved utfyllelse og innsendelse av søknadsskjemaet (under) skal følgende legges ved:

• Prosjektbeskrivelse som beskriver hva man søker om, blant annet med en beskrivelse hva slags mål som man ønsker å oppnå med reisen samt en argumentasjon for hvorfor dette er en ekstraordinær aktivitet.
• Fullstendig budsjett for aktiviteten med angivelse av søkt beløp og hvor mye søkeren selv finansierer.
Støtten skal brukes til reise, opphold og aktivitet i overenstemmelse med prosjektsøknaden. Hvis reisen ikke er påbegynt innen tidsplanen som er angitt i tildelingsbrevet, skal NORLA informeres. NORLA skal også bli umiddelbart informert hvis det skjer vesentlige endringer i prosjektet, som for eksempel forandring av reisemål, og søkeren plikter å tilbakebetale allerede utbetalte støtte. I etterkant skal NORLA ha tilsendt en rapport hvor aktiviteten og måloppnåelser beskrives.

Søknaden sendes til NORLA og skriv “Nettverksstøtte” i emnefeltet.

Søknader behandles fortløpende.

I etterkant av reisen skal søker sende NORLA en rapport på minimum en halv side, med oppsummering av reisen. Bruk gjerne rapportskjemaet (under).

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com