For oversettere

Prøveoversettelser

Oversettere, forlag og agenter i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Støtte til oversettere

NORLA tilbyr støtte til prøveoversettelser som en stimulans til oversettere som ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland. Støtten er normalt på NOK 3.000.
Støtten er forbeholdt oversettere som oversetter til ikke-nordiske språk. Det kan maksimalt søkes om støtte for to titler pr år og totalt NOK 5.000.
Oversettere må dokumentere at oppdraget er klarert med rettighetshaver og også vedlegge CV.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).
Søknader behandles fortløpende.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.

Støtte til forlag og agenter

STØTTE TIL PRØVEOVERSETTELSE
Forlag og agenter som tildeles støtte til prøveoversettelser mottar normalt kr 3.000-5.000 per tittel, men søknadene blir vurdert individuelt.
Det er forlaget/agenten selv som håndterer det praktiske rundt bestilling og oppfølging av prøveoversettelsen.
Støtten blir utbetalt etter at NORLA har mottatt den ferdigstilte prøveoversettelsen. NORLA forbeholder seg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i forlagsmøter og ved ulike litterære begivenheter – samt på NORLAs nettsider.

Tiltaket har fått støtte fra Utenriksdepartementet.

Det søkes på eget søknadsskjema for forlag/agenter her (og selv om skjemaet er på engelsk, kan norske søkere gjerne begrunne søknader på norsk).

STØTTE TIL UTVIDET PRØVEOVERSETTELSE
Norske forlag og agenter kan søke NORLA om tilskudd til en utvidet prøveoversettelser av norsk litteratur. Støtten skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg. Maksimal støtte er på 20 000 kroner. Antall innvilgede søknader begrenses til en per agentur/forlag i året. Søkeren må være registrert i Brønnøysund-registeret som norsk agentur/forlag for å kunne motta støtten. For øvrig gjelder de samme kriteriene som gjelder for NORLAs ordinære støtte til prøveoversettelser (se over).

Bevilget støtte vil bli utbetalt etter at NORLA har mottatt den fullstendige prøveoversettelsen. NORLA forbeholder seg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i møter med forlag og ved ulike litterære arrangementer – og for publisering på NORLAs nettsider, www.norla.no

Midlene til ordningen med utvidet prøveoversettelse er bevilget fra Kulturdepartementet som er tiltak for norsk litteratureksport som næring.

Søknadsfrister for forlag/agenter: 15.3. og 15.9.2018

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com