Søknadsfrister: 1.2., 1.5. og 1.9.

Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale utgivere, underagenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt. Maksimal søknadssum er 50 000 kroner.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle norske aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet.
 • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene som norsk agentur/forlag for å kunne motta tilskuddet.
 • Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Hva kan man søke om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for å åpne nye markeder eller for å videreutvikle eksisterende, eller for en kombinasjon av disse to. Prosjektet kan gjelde for én forfatter/bok, eller for flere, så lenge det er en klar sammenheng mellom forfatterne/bøkene som omfattes av prosjektet.

Tilskuddsberettigete aktiviteter kan omfatte:

 • Reise- og oppholdsutgifter for forfatter i forbindelse med lanseringsaktiviteter eller promosjonsaktiviteter i utlandet.
 • Andre kostnader knyttet til lanseringsaktiviteter eller promosjonsaktiviteter i utlandet, inkludert andre reise- og oppholdsutgifter.
 • Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
 • Prøveoversettelser eller produksjon av annet promomateriell, inkludert content marketing, film e.l.
 • Reise- og oppholdsutgifter i Norge for utenlandske aktører dersom slike aktiviteter i vesentlig grad kan bidra til eksport og utvikling av markeder i utlandet for norske forfattere og bøker.

Kriterier for tilskuddet:

 • Satsning som bidrar til økt synlighet for og etterspørsel etter norske bøker og forfattere internasjonalt, og til å øke inntjeningen til norske aktører.
 • Internasjonal relevans og langsiktig betydning.
 • Prosjektmidlene knyttes til konkrete aktiviteter i eller mot utlandet.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til dekning av driftsmidler, generell deltakelse på messer og festivaler o.l.

Hva skal søknaden inneholde?

Ved utfylling og innsendelse av søknadsskjemaet skal følgende inkluderes:

 • Prosjektbeskrivelse med oppgitt formål, ønsket måloppnåelse og opplysninger om interesse og etterspørsel i det aktuelle markedet. Begrunnelsen bør tydelig vise hvorfor dette er en prioritert forfatter/tittel med særlig potensiale, samt inneholde konkret informasjon om planlagte aktiviteter. Søkere som kan synliggjøre en gjennomtenkt og langsiktig strategi vil bli prioritert.
 • Fullstendig budsjett for aktiviteten med angivelse av søkt beløp og hvor mye søkeren selv finansierer. Det er ønskelig med en egenandel på rundt 50 %, men minimum en egenandel på 30 %. Her kan også midler fra samarbeidspartnere inngå.
 • Anslått prosjektstart og varighet.

Tilskuddet skal brukes til aktiviteter i overenstemmelse med prosjektsøknaden. Hvis prosjektet ikke er påbegynt innen tidsplanen som er angitt i søknaden, skal NORLA informeres. NORLA skal også bli umiddelbart informert hvis det skjer vesentlige endringer i prosjektet. Hvis prosjektet ikke gjennomføres, plikter søkeren å tilbakebetale allerede utbetalte tilskudd.

I etterkant, og senest innen to måneder etter endt aktivitet, skal NORLA ha tilsendt en rapport i eget rapportskjema hvor aktiviteter og måloppnåelser beskrives. Rapporten skal inneholde informasjon om inngåtte avtaler, og eventuelle nye internasjonale samarbeidspartnere og nettverk. Kvittering og rapport for produksjonskostnader og kjøpte PR-tjenester legges ved.

NORLA forbeholder seg retten til å offentliggjøre navn på tilskuddsmottaker og aktivitetens navn ved tildeling av tilskudd, og til å bruke eventuelle prøveoversettelser og annet produsert materiell på bokmesser, i forlagsmøter og ved ulike litterære begivenheter – samt på NORLAs nettsider. Ved produksjon av prøveoversettelse, promosjonsfilm o.l. ber vi om at tilskuddet fra NORLA nevnes i materiellet.

Prosjektstart skal være etter søknadsfristen og aktiviteten kan derfor ikke være påbegynt før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist:

1. februar, 1. mai og 1. september (I 2021 var det også en ekstra søknadsrunde med frist 1. november).

Svar på søknad sendes normalt innen en måned etter søknadsfristens utløp. Faktura på tildelt tilskudd skal sendes NORLA ved prosjektstart. Dersom prosjektet ikke gjennomføres eller innvilget beløp ikke er anmodet utbetalt av søkeren innen to –2 – måneder etter prosjektets slutt (angitt i søknaden), tilbakeføres pengene ordningen og tilsagnet utgår.

Mottakerne av tilskudd over denne ordningen forplikter seg til å delta i et seminar eller liknende aktivitet arrangert av NORLA for å dele erfaringer og tilbakemeldinger etter at prosjektene er godt i gang eller ferdigstilt.

Beslutning om fordeling av tilskuddsmidlene fattes av NORLAs fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer er Margit Walsø, Andrine Pollen, Oliver Møystad og Dina Roll-Hansen. Ved behov vil fagutvalget innhente ekstern ekspertise.

Søknaden sendes til NORLA ved Andrine Pollen med “Eksport- og markedstiltak” i emnefeltet.