Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Prøveoversettelser for agenter og forlag

Forlag og agenter i Norge og utlandet kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Tilskudd til forlag og agenter

Agenter og forleggere i Norge og utlandet kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker fra norsk til engelsk for salg av rettigheter til utlandet.
Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsestilskudd.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.
Det kan søkes om tilskudd til titler som allerede er utgitt eller planlagt utgitt inneværende halvår, dvs. vårens titler til søknadsfristen 1.3. og høstens titler til søknadsfristen 1.9.

Forlag og agenter som tildeles tilskudd til prøveoversettelser mottar normalt kr 3.000-5.000 per tittel, men søknadene blir vurdert individuelt.
Det er forlaget/agenten selv som håndterer det praktiske rundt bestilling og oppfølging av prøveoversettelsen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at NORLA har mottatt den ferdigstilte prøveoversettelsen og faktura på innvilget beløp.

NORLAs tilskudd skal krediteres i den ferdige prøveoversettelsen.
NORLA forbeholder seg i tillegg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i forlagsmøter og ved ulike litterære begivenheter – samt på NORLAs nettsider.

Tiltaket har fått tilskudd fra Utenriksdepartementet.

Det søkes på eget, engelsk søknadsskjema (under).
Selv om skjemaet er på engelsk, kan norske søkere gjerne begrunne søknader på norsk.
Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.

En prøveoversettelse bevilget tilskudd ved søknadsfristen 1.3. må oversendes NORLA senest 1.6. og en prøveoversettelse bevilget tilskudd ved søknadsfristen 1.9. må oversendes NORLA senest 1.12. Tilskuddet bortfaller dersom fristen ikke overholdes. NORLA står fritt til å fordele eventuelt gjenstående midler.