Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Utvidet prøveoversettelse for norske agenter og forlag

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.

Søknadene blir vurdert individuelt, og det vil normalt tildeles tilskudd på kr 15.000–20.000 per tittel, med et maksimalt tilskudd på kr 30.000.
Hvert agentur/forlag kan søke om opptil fem utvidete prøveoversettelser per år.

Merk at det fra søknadsrunden med frist 15.6.2020 ble åpnet opp for at oversettelse av tilknyttet presentasjonsmateriale som synopsis og presentasjonstekst kan inngå i søknaden om utvidet prøveoversettelse.

Ved vurderingen av søknaden vil begrunnelsen for søknaden vektlegges spesielt, inkludert opplysninger om planlagte aktiviteter og satsinger for rettighetssalget. Tilskuddsordningen ønsker å oppmuntre til satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, og er ikke knyttet opp mot NORLAs fokustitler.

NORLAs tilskudd skal krediteres i den ferdige prøveoversettelsen.

Oversetters navn / e-post skal oppgis i søknaden.

Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret som norsk agentur/forlag for å kunne motta tilskuddet. For øvrig gjelder de samme kriteriene som gjelder for NORLAs ordinære tilskudd til prøveoversettelser.

Bevilget tilskudd vil bli utbetalt etter at NORLA har mottatt den fullstendige prøveoversettelsen og en faktura for bevilget beløp. NORLA forbeholder seg retten til å bruke prøveoversettelsen på bokmesser, i møter med forlag og ved ulike litterære arrangementer – og for publisering på NORLAs nettsider, www.norla.no

Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).
Søknadsfrister: 1.3. og 1.9.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed så snart som mulig.

En prøveoversettelse bevilget tilskudd ved søknadsfristen 1.3. må oversendes NORLA senest 1.6. og en prøveoversettelse bevilget tilskudd ved søknadsfristen 1.9. må oversendes NORLA senest 1.12. Tilskuddet bortfaller dersom fristen ikke overholdes. NORLA står fritt til å fordele eventuelt gjenstående midler.