Kriterier for tilskudd til oversettelser

Hensikten med NORLAs tilskudd til oversettelser er å bidra til at flere norske verk oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre revurderer kriteriene ved jevne mellomrom.

NORLA gir tilskudd til oversettelser av norske og samiske språk. For oversettelse fra samiske språk gis tilskudd til oversettelser av utgivelser med norsk ISBN-nummer til land utenom Norden.

Samisk Kunstnerråd (www.samidaiddar.no) forvalter tilskudd til oversettelser av bøker på samiske språk i Norden.

Vurderingsprosess: Søknader om tilskudd til oversettelser vurderes og innvilges av NORLAs to faglige råd, ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for sakprosa, innen en måned etter søknadsfristens utløp. Medlemmene i de faglige rådene er oppnevnt av styret i NORLA. Kvalitetsvurdering blir gjort av de faglige rådene, og både når det gjelder kvalitetsvurdering og sjangerkriterier, legges det vekt på de faglige rådenes vurdering av det enkelte prosjekt. Hvis NORLA ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon innen behandlingen av søknaden, blir søknaden automatisk utsatt til neste søknadsrunde. Vedtak kan ikke påklages.

Formelle krav til søker

• Søker skal være utgiver i utlandet eller godkjent representant for denne.
• Verket må først være skrevet og utgitt på norsk eller samiske språk og ha norsk ISBN-nummer.
• Det oversatte verket må ikke være publisert før søknad har blitt behandlet i NORLAs faglige råd, så fremt ikke særskilte grunner tilsier det. NORLA skal krediteres på kolofonsiden.
• Undertegnet kontrakt mellom utgiver og rettighetshaver til den norske utgaven, og mellom utgiver og oversetter, må foreligge.
• Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk.
• Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
• Forlag som har søkt tilskudd til oversettelsen også fra andre organisasjoner, må oppgi hvilke organisasjoner søkt fra, summen som det ble søkt om og eventuelle bevilgninger. Hvis oversettelseskostnaden allerede er dekket av andre tilskudd, vil NORLAs tilskuddsbeløp bli justert.

Nivå på tilskudd

NORLA kan bevilge tilskudd for normalt inntil fire søknader pr forlag pr år, og forlag kan normalt søke om tilskudd for maksimalt to titler pr søknadsrunde.
• Tilskuddene til oversettelser dekker normalt opp til 50% av oversettelseskostnadene, med 100 000 NOK som en øvre maksimal tilskuddssum. Det forutsettes at utgiveren betaler det resterende beløpet av oversetters honorar.
• Størrelsen på tilskuddet til serielitteratur blir justert etter budsjettrammene, og vil normalt få inntil 25% av den totale oversettelseskostnaden dekket.
• Tilskudd bevilges ut fra gjennomsnittlig størrelse på oversettelseshonorar i det aktuelle landet. Hvis størrelsen på oversettelseshonoraret og beløpet det søkes om, avviker vesentlig fra normale oversettelseshonorar i det aktuelle landet, må dette forklares i søknaden.

Kvalitetskrav

• Verket må være av en viss kvalitet. Samtidslitteratur prioriteres.
• Norske klassikere som oversettes via et annet språk vil ikke bli vurdert.
• Skjønnlitteratur for barn og voksne skal normalt ha vært innkjøpt av Norsk kulturråd.
NORLA bevilget tilskudd til et vidt spekter av sakprosasjangre beregnet for et allment marked og med allmenn interesse. Vanligvis bevilges det ikke tilskudd til:
- Verk som ikke er beregnet for et allment marked, som forskningslitteratur, forskningsrapporter og vitenskapelige avhandlinger. Det er opp til det faglitterære rådet å vurdere om utgivelsen er av allmenn interesse.
- Manualer og faktaverk med utelukkende kommersielt siktemål, som for eksempel i kategoriene hobby, vitser, quiz, matlaging, vin o.l. Unntak kan gjøres for verk som i særlig grad formidler norsk kultur for et utenlandsk publikum.

Omfattes normalt ikke av tilskudd til oversettelser

• Publikasjoner som ikke vil være allment tilgjengelige.
• Selvpubliserte tekster som ikke er redaksjonelt bearbeidet.
• Publikasjoner med et begrenset opplag.
• Uendrede opptrykk eller nyutgivelser av eksisterende oversettelser.
• Oversettelse av egne verk.
• Norske forlags egenutgivelser på andre språk.

Administrasjon

Tilskuddet utbetales når NORLA får tre eksemplarer av det oversatte verket og en bekreftelse på at oversetter har fått utbetalt det avtalte honoraret.
NORLA kan i enkelte tilfeller kontrollere kvaliteten på oversettelsen før oversettelsestilskuddet utbetales. Dersom kvaliteten på oversettelsen ifølge kontrollen ikke er tilfredsstillende, kan bevilget tilskudd bli annullert.
• NORLAs tilskudd opprettholdes inntil seks måneder etter den oppgitte publiseringsdato. Forlag som har fått tilskudd, må gi NORLA snarlig beskjed om publiseringsdatoen endres.
NORLA forbeholder seg retten ikke å utbetale tilskuddet hvis ikke alle kriteriene for oversettelsestilskudd har blitt oppfylt.

Vedtatt av styret i NORLA februar 2021.
De nye kriteriene er gjeldende fom. 1. juni 2021.

Hvordan søke

Les mer om NORLAs tilskudd til oversettelser.
Les mer om tilskudd til oversettelser mellom nordiske språk.