Søknadsfrister: 1.2., 1.4. og 1.11.

Oversettelser mellom nordiske språk

Nordisk Minsterråds program for kunst og kultur gir for tilskudd til oversettelse av litteratur og dramatikk fra ett nordisk språk. Målet er å sikre utbredelsen av og styrke kjennskapen til nordisk litteraturtog å bidra til flere utgivelser av kvalitetslitteratur fra flere nordiske språk.

Det øremerkes midler til barne- og ungdomslitteratur i ordningen. I tillegg prioriteres de små språkområdene i Norden.

For norske verk kan det bevilges tilskudd for inntil 4 søknader pr utenlandske forlag pr år, og for maksimalt to titler pr søknadsrunde. Ordningen administreres og forvaltes av de nordiske litteraturkontorene og representanter for de selvstyrte områdene (NordLit). Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark er koordinator for ordningen.

Man kan søke om tilskudd til oversettelse av:
• skjønnlitteratur og sakprosa for barn, unge og voksne
• ny dramatikk
• poesi
• essayistikk

… og produksjonstilskudd til:
• bøker fra grønlandsk, færøysk og samisk
For kategorien allmenkulturell faglitteratur med nordisk fokus gjelder primært sakprosa med en viss litterær kvalitet. Tilskuddet kan også omfatte spesielle temanummer av tidsskrift med nordisk fokus.
For bøker fra de små språkområdene (Grønland, Færøyene og det samiske språkområdet) kan det bevilges produksjonstilskudd til spesielt investeringskrevende publikasjoner.

Som regel bevilges ikke tilskudd til:
• vitenskapelige avhandlinger og forskningsrapporter
• yrkes- eller bransjeorienterte bøker
• oppslagsbøker, faktabøker, referanseverk
• lærebøker for videregående skole, høgskole eller universitet
• årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker rettet mot et lokalt publikum
• hobbybøker, vitsebøker, håndbøker, reiseguider, kokebøker, vinbøker o.l.

Hvem kan søke?
• Alle virksomme forlag i Norden kan søke. Ansvarlig utgiver for tidsskrift sidestilles med forlag.
• Profesjonelle teatre i Norden kan søke om tilskudd til oversettelse av dramatikk.

Søkingen
• Søkingen om oversettelsestilskudd skal skje til det landet originalverket er publisert i
• Søkingen gjøres på det skjemaet som utformes i landet eller språkområdet verket oversettes fra
• Søknaden skal inneholde en motivasjon/begrunnelse
• Beslutning om bevilgning eller avslag er endelig og kan ikke ankles

Følgende omstendigheter skal gjøres rede for og dokumenteres i søknaden:
• at oversettelsen ikke publiseres før søknaden er blitt behandlet av riktig organ, med mindre spesielle grunner foreligger
• at verket publiseres med en tilfredsstillende teknisk kvalitet bl.a. med hensyn til utlån på bibliotek
• dokumentasjon på at verket er publisert eller godkjent for publisering på originalspråket
• dokumentasjon på at verket er blitt valgt ut til å publiseres i oversettelse. Det skal vedlegges kopi av kontrakt mellom forlag/ansvarlig utgiver/teater og rettighetsinnehaver
• kontrakt med rettighetsinnehaver og oversetter

Spesielle prioriteringer:
• Oversettelse av poesi og dramatikk bør få særskilt oppmerksomhet
• De mindre språkene i Norden skal prioriteres selv om man ikke har årlige prosentsatser eller kvoter
• Som et ledd i profileringen av Nordisk råds litteraturpris kan det søkes om tilskudd til å oversette de prisbelønte bøkene til nordiske språk i opp til tre år etter at pristildelingen er offentliggjort

Kreditering og dokumentasjon:
• Når et verk har mottatt oversettelsestilskudd fra Nordisk Ministerråd, skal dette fremgå på kolofonside og smussomslag. Er utgaven i pocketformat, gjelder dette bokens bakside.
• I alle ovennevnte sammenhenger skal Nordisk Ministerråds logo anvendes.
Logoen kan lastes ned her
• Forlaget skal sende tre eksemplarer av det oversatte verket til det litteraturkontoret som har behandlet bevilgningen. Forlaget skal også sende 1 eks. av det oversatte verket til Nordisk Ministerråds sekretariat, Ved Stranden 18, DK-1061 København K, Danmark samt 1 eks. til Nordens Hus, Sæmundargata 11, 101 Reykjavik, Island for oppbygging av bibliotek og dokumentasjon.

For søknad om oversettelsestilskudd til norske bøker, vennligst søk i vår nye digitale søknadsportal.

Nordiske forlag kan i tillegg søke NORLA om produksjonstilskudd til billedbøker for barn og visse typer norske illustrerte sakprosatitler.
Les mer om kriteriene her.

*For evt. ytterligere informasjon om tilskudd av norske bøker, kontakt NORLA på E-post: firmapost@norla.no

Kontakt til de nordiske landene som deltar i NordLit:

Sverige: Kulturrådet
Danmark: Slots- og Kulturstyrelsen
Finland: FILI
Island: Icelandic Literature Centre
Færøyene: FarLit
Grønland: Grønlands Forfatterforening
Sameland: Samisk Kunstnerråd
Norge: NORLA

• Sverige: Susanne Bergström Larsson, Statens kulturråd, +46-8-519 264 83.
Søknadsfrister er 1.2., 1.5 og 1.11.
For mer info se www.kulturradet.se. Direkte link her.

• Danmark: Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen / Litteratur & DEFF, +45 3373 3373.
Søknadsfrister: 2.2. og 2.8.
For mer info se www.kunst.dk. Direkte link her.

• Finland: Tiia Strandén, FILIs delegasjon, +358 40 5820975.
Det er tre søknadsperioder; 1.1.-1.2., 1.4.-1.5. og 1.10.-1.11.
For mer info se www.finlit.fi/fili. Direkte link her.

• Island: Guðrún Baldvinsdóttir, The Icelandic Literature Center (tidligere The Icelandic Literature Fund), +354 552 8500.
Søknadsfrister: 15.2. og 15.9.
For mer info se www.islit.is/en. Direkte link her.

• Færøyene: Jóhanna Wolles, Faroese Literature (FarLit).
Søknadsfrister: 1.4. og 1.10.
For mer info se www.farlit.fo/grants.

• Grønland: Juaaka Lyberth, Grønlands Forfatterforening.
Søknadsfrister: 1.4. og 1.10.
For mer info se atuakkiortut.net. Direkte link her

• Samisk: Mona Kemi, Samisk kunstnerråd, +47 947 80 451.
Søknadsfrist: 1.4.
For mer info se www.samidaiddar.no

• Norge: Margit Walsø, NORLA, +47 23 08 41 07.
Søknadsfrister alle sjangre: 1. februar, 1. april og 1. november
For mer info se www.norla.no