Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før arrangementet skal finne sted

Reisetilskudd for norske agenter og forlag

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet.
Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Hva kan man søke om?

Reisekostnader i forbindelse med aktiviteter som fremmer internasjonaliseringen av norsk litteratur, for eksempel besøk til messer, festivaler og andre bransjespesifikke møteplasser som fremmer norsk kultureksport. Reisene og aktivitetene det gis tilskudd til skal være nye satsningsområder for søker og være noe som går ut over ordinære aktiviteter. Søknaden skal kun omfatte en aktivitet/møteplass per søknad.

Kriterier for tilskuddet

  • Nyskapende aktivitet
  • Internasjonal relevans og langsiktig betydning.
  • For profesjonelle aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet
  • Søker må være registrert i Brønnøysundregisteret

Hva skal søknaden inneholde?

Ved utfyllelse og innsendelse av søknadsskjemaet (under) skal følgende inkluderes:

  • Prosjektbeskrivelse som beskriver hva man søker om, blant annet med en framstilling av hva slags mål man ønsker å oppnå med reisen samt en argumentasjon for hvorfor dette er en nyskapende aktivitet eller et nytt satsningsområde for søker.
  • Fullstendig budsjett for aktiviteten med angivelse av søkt beløp og hvor mye søkeren selv finansierer.

Tilskuddet skal brukes til reise, opphold og aktivitet i overenstemmelse med prosjektsøknaden. Hvis reisen ikke er påbegynt innen tidsplanen som er angitt i søknaden, skal NORLA informeres. NORLA skal også bli umiddelbart informert hvis det skjer vesentlige endringer i prosjektet, som for eksempel forandring av reisemål, og søkeren plikter å tilbakebetale allerede utbetalte tilskudd. I etterkant, og senest innen to måneder etter endt aktivitet, skal NORLA ha tilsendt en rapport hvor aktiviteten og måloppnåelser beskrives.
Det kan ikke søkes om nytt tilskudd før rapport på avsluttet aktivitet er levert.

Søknaden sendes til NORLA og skriv “Søknad om reisetilskudd” i emnefeltet.

Søknader behandles fortløpende. Søknaden må være mottatt hos NORLA senest en måned før reisen finner sted.

I etterkant av reisen skal søker sende NORLA en rapport på minimum en halv side, med oppsummering av reisen. Bruk gjerne rapportskjemaet (under).