Søknadsfrister: 15.1. og 1.8.

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for økonomisk tilskudd til forfatter-/foreleserbesøk ved høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk. Besøk av forfattere og forelesere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

Vi ber om at søknadsskjemaet under benyttes ved søknad om økonomisk bistand til forfatter-/foreleserbesøk for budsjettåret 2024.

Selv om ordningen i hovedsak er ment å styrke norsk-undervisningen og forelesningene som en hovedregel skal foregå på norsk, kan det i unntakstilfeller gir støtte til besøk av norske forfattere og forelesere som også skal snakke for studenter i andre fag enn norsk.
Det kan også søkes om tilskudd til digitale arrangementer.

Se mer informasjon om ordningen i utlysningsbrevet (under).

Det søkes på eget skjema (under)

Søknadsfrister: 15.1. og 1.8.

I etterkant av besøket ber NORLA om korte rapporter fra både arrangør og forfatter/foreleser. Bruk gjerne skjemaet (under) som utgangspunkt.