Norwegian Arts Abroad (NAA)

Nettverket Norwegian Arts Abroad består av Stiftelsen Danse- og Teatersentrum (DTS), Office for Contemporary Arts (OCA), Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway, Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) og NORLA.

Norwegian Arts Abroad legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. Medlemsorganisasjonene jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, forskningsmiljøer og kulturnæringer – og kobler disse sammen med offentligheten. Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

Les mer om våre støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid på stikk.no.
Følg Norwegian Arts Abroad på Facebook, Instagram og Twitter